Hyreskontrakt

De små bokstäverna...

Hyresvillkor

§ 3. Vid hyrning av ett akustiskt instrument är hyrestagaren skyldig att låta instrumentet stämmas av en av firmans stämmare minst 1 gång om året.

§ 4. Hyrestagaren är vid återleverans skyldig att återlämna det uthyrda instrumentet i samma skick som vid mottagandet - för digitalinstrument obligatoriskt i originalförpackning; dock bär hyrestagaren inget ansvar för den eventuella försämring som följer av ett normalt och varsamt bruk av det uthyrda. De skador som utöver detta tillfogas det uthyrda skall ersättas av hyrtestagaren på så sätt att hyrestagaren i detta fall, utöver den förfallna hyran, betalar ägaren den eller de summor som skadan är värderad till; detta gäller vid de tillfällen då det uthyrda förkommer hos hyrestagaren och generellt när det uthyrda eller någon av dess delar inte levereras tillbaka vid hyreskontraktets upphörande oberoende orsak.

§ 5. Om hyran inte betalas i tid eller om hyrestagaren på någon annan punkt skulle missbruka detta kontrakt, kan kontraktet genast upphävas av ägaren. Ägaren skall då vara berättigad att själv eller via kronofogden ta det uthyrda i besittning. Hyrestagaren är därmed skyldig att ersätta ägaren varje förlust och/eller skada som uppkommit vid ett sådant missbruk. Vid försenad inbetalning tillkommer ränta och avgifter.

§ 6. Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst besiktiga det uthyrda. Det uthyrda får inte utan ägarens samtyck förflyttas från den anmälda adressen.

§ 7. Hyrestagaren är förpliktad att hålla det uthyrda brandförsäkrat till dess fulla värde, och skall vid önskemål och behov uppvisa dokument som styrker detta.

§ 8. Det är inte möjligt med nuvarande hyreskontrakt att hyrestagaren i efterhand automatiskt blir ägare av det uthyrda.